Janusz Olędzki

Uczestnictwo w projektach badawczych:

„Ocena możliwości zachowania zwieraczy, ocena jakości życia i kosztów leczenia po napromienianiu przedoperacyjnym u chorych na raka odbytnicy”. Nr 4 PO5C 03917. Wykonawca: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Publikacje:15, 20).

„Ocena zależności pomiędzy śródoperacyjnym zastosowaniem kolagenu z gentamycyną, a ryzykiem  powstania przerzutów odległych u chorych napromienianych i operowanych radykalnie z powodu raka odbytnicy”. 

Nr rejestracyjny 41 536. Wykonawca: Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Publikacje:13,24).  

„Radiochemioterapia przedoperacyjna i wycięcie miejscowe jako alternatywa dla amputacji u chorych z promienioczulym rakiem odbytnicy”. Nr 2 PO5C 03328. Wykonawca: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Publikacje: 23,32).

Zachowanie zwieraczy odbytu u chorych na raka dolnej części odbytnicy operowanych techniką całkowitego wycięcia „mezorektum”, a napromienianych przedoperacyjnie wysoką dawką frakcyjną (5 dni), lub poddanych chemioradioterapii (5 tygodni). Wieloośrodkowe badanie kliniczne z losowym doborem chorych” (Publikacje: 20,22 ). 

„Napromienianie przedoperacyjne dużymi frakcjami vs konwencjonalne napromienianie pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy” (Publikacje: 8,20,22).

„Czy napromienianie przedoperacyjne raków odbytnicy zwiększa prawdopodobieństwo nieszczelności zespolenia?” ( Publikacje: 16, 22). 

„Powikłania pooperacyjne po przedoperacyjnym napromienianiu z  powodu raka odbytnicy” ( Publikacja nr 16 ).

„Ocena skuteczności radiochemioterapii pierwotnie nieoperacyjnych raków odbytnicy oraz nawrotów miejscowych”(Publikacja nr 7 ).

„Prawdopodobieństwo zachowania zwieraczy w przypadkach raków odbytnicy w zależności od chirurga i umiejscowienia” (Publikacja nr 11).

„Niedrożność w przypadkach uogólnionych raków jelita grubego. Resekcja czy odbarczenie? 

W ciągłym dążeniu do uzyskiwania jak najlepszych wyników leczenia, celem zarówno  moim, jak również  przedstawicieli innych ośrodków było doskonalenie technik chirurgicznych, a także  schematów terapeutycznych stosowanych w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy. 

Niezadowalające, a wręcz złe wyniki leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego w IV stopniu zaawansowania prowokowały do prowadzenia dalszych badań, mających na celu optymalizację postępowania diagnostycznego i leczenia skojarzonego tych chorych. Inspiracją do badań genetycznych i badań procesów biologii molekularnej komórki nowotworowej stały się różnice w odpowiedzi na leczenie chemioterapeutyczne, radiochemioterapeutyczne czy też celowane u tych pacjentów. Określenie czynników predykcyjnych w leczeniu tych chorych stało się i jest głównym celem tych badań, grantów prowadzonych z innymi Zakładami Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 Główne badania, to:

„Poszukiwanie markerów epigenetycznych dla nowotworów jelita grubego przy użyciu kolumny wiążącej metylowane DNA” (N 401 075 32/1890. Kierownik projektu - prof. dr hab. Janusz Siedlecki) . Podium presentation na zjeździe AACR (American Association for Cancer Research,January 20-23, 2010, San Juan, Puerto Rico. “Identification of genomic regions hypermethylated in colorectal cancer (CRC) using methyl-CpG binding domain column chromatography” Kober P, Bujko M, Olędzki J, Siedlecki J. (Publikacje nr 33).

„Badania zaburzeń w szlakach przekazywania informacji komórkowej w patogenezie nowotworów z wykorzystaniem metod genomiki integracyjnej“ (Nr PBZ-MniI-2/1/2005. Kierownik projektu prof.dr hab med. Jerzy Ostrowski. Publikacje nr 31,32,33).

„Zastosowanie biologii molekularnej do przewidywania odpowiedzi na leczenie systemowe raka jelita grubego” (N 403 289136. Kierownik projektu - doc. dr hab. Janusz Olędzki).

Spośród wielu prowadzonych przez Klinikę Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie badaniach klinicznych, byłem głównym badaczem w następujących wieloośrodkowych badaniach: 

ABBOTT M10-300

An Open-Label, Randomized Phase 2 Study of ABT-869 in Combination with mFOLFOX 6 (Oxaliplatin, 5-Fluorouracyl, and Folinic Acid) Versus Bevacizumab in Combination with mFOLFOX 6 as Second-line Treatment of Subjects with Advanced Colorectal Cancer

BAYER RESPECT

An Phase 2b, Double-Blind, Randomized Study Evaluating the Efficacy and Safety of Sorafenib Compared with Placebo when Administred in Combination with Chemiotherapy (mFOLFOX 6) for the Treatment of Metastatic Colorectal Cancer in Subjects Who Have Not Been Previously Treated for Stage IV Disease

AMGEN 20080763

A Randomized, Multicenter, Open-label, Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Panitumumab and Cetuximab in Subjects with Previously Treated, Wild-type KRAS, Metastatic Colorectal Cancer.

 

Prof. dr hab. n. med. 

Built with Berta.me